Background

Rest MySQL Password Linux, UNIX, Ubuntu

entry image
# mysql -u root

mysql> USE mysql;
mysql> UPDATE user SET plugin='mysql_native_password' WHERE User='root';
mysql> set password for 'root'@'localhost' = PASSWORD('mySecretPassword'); 
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> exit;

# service mysql restart